Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza do współpracy

Praca na rzecz społeczeństwa jest niezwykle istotna. Podejmujące taką aktywność organizacje pozarządowe rozwiązują wiele istotnych problemów społecznych, są też podmiotami wspierającymi rozwój różnych grup w wielu istotnych dziedzinach, takich np. jak ochrona zdrowia, kultura, oświata, bezpieczeństwo itp.

Praca społecznie użyteczna bazuje też na ekonomii społecznej, która nie zawsze stwarza idealne warunki do rozwoju trzeciego sektora.

Aktywność takich podmiotów może być efektywniejsza, nie tylko dzięki pozyskiwaniu środków finansowych, ale również lepszej organizacji pracy i realizacji zadań, których się podejmują, zgodnie ze swoimi statutami.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, które jest akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe działające na terenie województwa łódzkiego.

Przedmiotem wspólnej pracy ma być zwiększenie efektywności na różnych płaszczyznach, związanych bezpośrednio z przedmiotem działalności danej organizacji, jak również osób indywidualnych zaangażowanych na rzecz projektów prospołecznych.

Profesjonalna pomoc i wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Do współpracy ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaproszone są m.in.: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczych straży pożarnych, przedsiębiorstwa społeczne oraz inne podmioty aktywne na polu inicjatyw społecznych.

Współpraca ma dotyczyć przedmiotu prowadzonych przez te organizacje działalności. Stowarzyszenie wspiera podmioty społeczne m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności, w organizowaniu nowych miejsc pracy (w przypadku przedsiębiorstw społecznych) czy też w tworzeniu spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej itp.

„Ja-Ty-My” to również – zgodnie z nazwą – inicjowanie partnerstwa między organizacjami, w celu skoordynowania działań, w przypadku tożsamości podstawowych celów statutowych stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów.

Stowarzyszenie jako akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera organizacje pozarządowe kompleksowo, m.in. w kwestiach prawnych, marketingowych, w księgowości, w pozyskiwaniu źródeł finansowania i w podnoszeniu kompetencji współpracowników i pracowników.