Warto aktywnie zbierać elektroodpady

Racjonalne zarządzanie odpadami (co wiąże się w dużej mierze z prawidłową segregacją już w fazie początkowej, czyli na poziomie gospodarstw domowych, instytucji czy firm), jest niezbędne do tego, żeby nie zaśmiecać planety.

Wprowadzone kilka lat temu rozwiązania prawne obligują nas do właściwego gospodarowania odpadami, w tym segregacji i wrzucania ich do odpowiednich pojemników. Aby cały proces „pozbywania” się śmieci był efektywny i jak najmniej obciążający dla środowiska naturalnego – konieczne jest jednak spełnienie kolejnych warunków.

Bardzo istotne jest to, żeby jak najwięcej odpadów mogło podlegać recyklingowi, a nawet upcyklingowi. Nadanie zużytym przedmiotom nowego życia pozwala nie przeciążać obiegu odpadów, a tym samym przyczynia się do zredukowania ich ogólnej masy.

Skuteczne działania należy podejmować już na poziomie najmniejszych miejscowości, w tym wsi. Temu ma służyć akcja ekoGospodynie – skierowana do Kół Gospodyń Wiejskich, jako ośrodków animujących życie w polskich wsiach.

Duża rola KGW w upowszechnianiu wiedzy ekologicznej

Akcja, w której mogą wziąć udział również KGW z okolic Aleksandrowa Łódzkiego, ma dwa cele – konkretny, czyli zebranie jak największej ilości nienadającego się już do użytku sprzętu elektronicznego (zarówno większego, jak i małego, takiego jak akumulatory, a nawet baterie).

Organizator akcji, firma działające w obszarze recyklingu (REMONDIS Elektrorecycling), zapłaci za każdą zebraną tonę elektrośmieci 350 zł, do wykorzystania na cele statutowe KGW. Przewidziano również bonusy za jeszcze lepsze efekty zbiórki.

Projekt ma również na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców wsi, szczególnie seniorów. W związku z tym każde Koło Gospodyń Wiejskich, które zgłosi swój akces do programu otrzyma różne materiały edukacyjne, dzięki którym można będzie wprost i w czytelny sposób dotrzeć do każdego odbiorcy.